Definitieve bronbelasting

Zijn CFD's in het algemeen onderworpen aan de definitieve bronbelasting?

In de vorige juridische situatie (vóór de definitieve bronbelasting) werden CFD's belast volgens § 23 EStG ("Onderhandse verkooptransacties"). In het kader van de invoering van een definitieve bronbelasting werd het toepassingsgebied van de particuliere verkooptransacties op vele gebieden overgebracht van § 23 EStG naar het nieuw geformuleerde § 20 lid 2 EStG. CFD's zijn dus in het algemeen onderworpen aan de definitieve bronbelasting (winsten uit termijntransacties). Winsten uit termijntransacties zijn belastbaar indien de belastingplichtige een verrekening van verschillen of een geldbedrag of voordeel ontvangt dat wordt bepaald door de waarde van een variabele referentiewaarde.

Met welke andere meerwaarden kunnen de winsten of verliezen uit de handel in CFD's worden verrekend?

Winsten en verliezen uit aandelen vormen een afzonderlijke verliescompensatiegroep. Dit betekent dat winsten uit aandelentransacties dienovereenkomstig alleen kunnen worden verrekend met verliezen uit de verkoop van aandelen. Dit geldt niet voor CFD's op aandelen. CFD's vallen, ongeacht de onderliggende waarde waarop zij betrekking hebben, niet onder deze afzonderlijke verliescompensatiecirkel voor aandelen als een onafhankelijk financieel instrument. Dit betekent dat verliezen uit CFD-transacties onbeperkt kunnen worden verrekend met alle andere positieve beleggingsinkomsten, zoals rente en dividenden.

Is FXFlat verplicht om direct bronbelasting af te dragen?

Voor particuliere rekeningen die rechtstreeks bij de effectenhandelsbank worden geopend, wordt de definitieve roerende voorheffing rechtstreeks en automatisch geboekt.

Welke kosten zijn aftrekbaar bij het verhandelen van CFD's in het kader van de definitieve roerende voorheffing?

Uitgaven die rechtstreeks verband houden met een CFD-transactie (zoals commissies, financieringskosten, enz.) blijven aftrekbaar.

Hoe informeert FXFlat u over uw huidige fiscale situatie?

De FXFlat effectenhandelsbank stuurt eenmaal per jaar een fiscaal attest voor rekeningen die rechtstreeks bij de effectenhandelsbank worden aangehouden.

Voor rekeningen die in Groot-Brittannië worden aangehouden, kan elke klant alle transacties, winsten en verliezen, betaalde kosten of rente, enz. van de rekening zelf op elk gewenst moment afdrukken en evalueren.


Algemene informatie over de definitieve bronbelasting

Op 1 januari 2009 is in Duitsland een uitgebreide belastingaftrek voor kapitaalgoederen (§ 20 EStG) ingevoerd. Met deze invoering is er een overvloed aan speciale voorschriften. De verklaringen in de volgende zinnen zijn derhalve slechts bedoeld als een beknopte uitleg van de wijziging per 1 januari 2009.

In Duitsland wordt de definitieve bronbelasting rechtstreeks door de kredietinstelling als bronbelasting op de beleggingsopbrengsten ingehouden en anoniem uitbetaald. De belasting wordt geheven op kapitaalinvesteringen zoals rente-inkomsten, dividenden en koerswinsten uit effecten. Daartoe behoren aandelen, maar ook fondsdeelbewijzen, obligaties, warrants of financiële innovaties.

De belasting wordt berekend tegen een vast tarief van 25% plus solidariteitstoeslag (5,5% van de definitieve roerende voorheffing) en, in voorkomend geval, kerkbelasting (8 of 9% van de definitieve roerende voorheffing), die onafhankelijk is van het tarief van de personenbelasting van de schuldeiser. Banken, spaarbanken en financiële instellingen zullen in de toekomst onmiddellijk 25% van alle beleggingsinkomsten aftrekken voor de belastingdienst. Hiermee wordt in feite de inkomstenbelasting vereffend die verschuldigd is op de vermogenswinst voor de particuliere belegger, wat het essentiële verschil is met een vermogenswinstbelasting zonder vereffeningseffect. De berekeningsgrondslag is het bruto-inkomen, dat alleen wordt verminderd met het forfaitaire bedrag voor spaarders (= gecombineerde spaardersuitkering en forfaitair bedrag voor inkomensgerelateerde uitgaven). Verdere aftrek van inkomensafhankelijke kosten is niet meer mogelijk. Voor zakelijke beleggers wordt de belastingaftrek niet als verrekend beschouwd; in de aangifte voor de vennootschapsbelasting moet met deze inkomsten rekening worden gehouden.
Veel EU-lidstaten hebben een definitieve bronbelasting ingevoerd voor beleggingsinkomsten, die vaak alleen betrekking heeft op rente en dividenden. Sommige landen, waaronder Duitsland, belasten de vermogenswinst bovendien met de definitieve bronbelasting.

In beginsel vallen alle inkomsten uit vermogensbestanddelen onder de regelgeving van de definitieve bronbelasting, met name rente-inkomsten uit deposito's in contanten bij kredietinstellingen, kapitaalinkomsten uit schuldbewijzen, dividenden, inkomsten uit beleggingsfondsen of termijntransacties, transacties met CFD's en ook inkomsten uit certificaten. Voorts heeft de definitieve bronbelasting betrekking op meerwaarden uit onderhandse verkooptransacties, met name voor effecten, beleggingsaandelen en deelnemingen in ondernemingen (maar niet voor onroerend goed), alsmede optietransacties en andere betalingen uit effecten en derivaten, maar niet op valutatransacties en niet op derivaten met fysieke levering van valuta op het tijdstip van uitoefening. Dientengevolge zijn dergelijke winsten, die voorheen alleen in het kader van speculatieve transacties voor belastingdoeleinden werden erkend, nu voor het eerst ook belastbaar voor een houdperiode van meer dan één jaar.

Inkomsten uit beleggingen in het activum "valuta" (bijvoorbeeld wisselkoerswinsten op rekeningen in vreemde valuta) blijven belastbaar als een onderhandse verkooptransactie krachtens § 23 EStG en moeten worden vermeld in de jaarlijkse aangifte in de inkomstenbelasting. De vroegere rapportage van deze inkomsten via de jaarlijkse verklaring is niet langer van toepassing, aangezien de banken hiertoe niet langer wettelijk verplicht zijn. Vrijwillige certificaten zijn beschikbaar afhankelijk van de bank en kunnen daar onderworpen zijn aan een vergoeding.

De belastbare verkooptransacties zijn volledig herzien met § 20 lid 2 EStG: Belastbaar zijn:


Naast de verkoop is ook de aflossing van de respectieve kapitaalvordering (op de eindvervaldag) belastbaar.

Bovendien zijn inkomsten uit buitenlandse investeringen ook onderworpen aan de definitieve bronbelasting.
De Bondsrepubliek Duitsland heeft echter met een groot aantal landen overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting gesloten, zodat de feitelijke regeling voor bijna elk land kan verschillen, omdat in sommige gevallen ook ter plaatse bron- of eindbelasting wordt geheven, die geheel of gedeeltelijk kan worden verrekend. De definitieve bronbelasting wordt echter niet in het buitenland geheven. De belastingplichtige is derhalve verantwoordelijk voor de latere aangifte van de belastbare inkomsten bij het nationale belastingkantoor voor de belastingheffing.

Neem Contact met ons op!

Klantenservice

E-Mail-Service

Live Chat