CRS-bericht

De CRS (Common Reporting Standard) is een wereldwijde standaard voor de uitwisseling van belastinggegevens. Financiële instellingen (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen) zijn bijgevolg verplicht de fiscale woonplaats(en) van de rekeninghouder vast te stellen en bepaalde informatie in de vorm van een jaarverslag aan de respectieve nationale belastingautoriteit te doen toekomen.

FXFlat Bank is derhalve verplicht de op basis van het CRS verzamelde belastingrelevante informatie over het voorgaande jaar uiterlijk op 31 juli van elk jaar door te geven aan de Federale Centrale Belastingdienst (BZSt). Het verslag zal voor het eerst worden opgesteld op 31 juli 2017 voor de periode van het voorgaande jaar.

Sinds 2016 verzamelt, verwerkt en gebruikt FXFlat Bank de informatie over fiscale residentie om te voldoen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de uitwisseling van financiële rekeningen (FKAustG).

Alvorens het verslag bij BZSt in te dienen, worden de geïdentificeerde personen en de personen die aan de meldingsplicht zijn onderworpen, hiervan eenmaal in kennis gesteld. Een meldingsplichtige persoon is bijvoorbeeld een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die ingezetene is van een andere deelnemende staat volgens diens belastingwetgeving.

De rapportage van de wettelijk vereiste gegevens en informatie geschiedt met inachtneming van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.
CRS-bericht

Neem Contact met ons op!

Klantenservice

E-Mail-Service

Live Chat